باریپا | Baripa. نقد و بررسی محصول. فرش ساوین طرح 1185 آبی فیروزه ای