باریپا | Baripa. نقد و بررسی محصول. فرش ساوین طرح 1782 آبی فیروزه ای