باریپا | Baripa. نقد و بررسی محصول. فرش پاتریس طرح افشان شهسوار کرم