باریپا | Baripa. فرش پاتریس طرح افشان شهسوار سرمه ای